Traumer

Hvad er traumer?

Traumer dækker en bred vifte af kritiske hændelser og belastninger, der opstår -dels i det almindelige menneske- og hverdagsliv – dels i arbejdslivet ifm. udførelsen af særlige pligter og opgaver.  Der kan være tale om enkeltstående og vel afgrænsede hændelser eller gentagne hændelser og mangeårige belastninger.  Der kan være tale om personligt vs. upersonligt traume. Der kan komme akutte reaktioner eller forsinkede sammenbrud og reaktioner mange år efter hændelserne.  Der kan ligeledes opstå følgevirkninger efter traumer i form af stress, angst, depression og misbrug

Det vigtige er dog at forstå, at det ikke er den objektive hændelse som sådan, der er vigtig, men den individuelle og emotionelle reaktion på hændelsen. Det er altså den personlige oplevelse såvel som den mening hændelsen tillægges, som er helt centralt. Mennesker reagerer forskelligt på de samme hændelser. De fleste umiddelbare reaktioner er altid meningsgivende med afsæt i den konkrete kontekst.

Forskellige typer af traume

Der findes flere typer af traumer, som kan skyldes forskellige hændelser i livet. Nogen traumer opstår i forbindelse med voldsomme hændelser, mens andre kan være opstået i barndommen.  

 

Tjenesterelateret traumer og belastninger 

Er voldsomme hændelser som man er involveret i og udsat for på den ene eller anden måde i forbindelse med udførelsen af arbejdet. 

Der er særligt udsatte faggrupper, herunder soldater, politibetjente, fængselsbetjente, socialrådgivere, plejepersonale, brandmænd, sundhedspersonale m.m. Ofte arbejde disse faggrupper i et meget komplekst arbejdsmiljø og med en sårbar klientgruppe, der kræver høj specialisering og robusthed. Der kan være tale om enkeltstående og voldsomme hændelser eller akkumulerede belastninger og slid gennem en årrække.

Almenmenneskelige traumer 

Er voldsomme hændelser, som man er involveret i og udsat for bare, fordi man er menneske. Det være sig kritisk sygdom, dødsfald/tab, ulykker, vidneoplevelser, overfald / overgreb, vold eller trusler om vold, naturkatastrofer mm.

Barndomstraumer

Er traumer opstået i forbindelsen med opvæksten og livet i barndomshjemmet. Måske er man vokset op med en psykisk syg forælder, alkoholmisbrug, vold, konflikter, overgreb, omsorgssvigt, kritisk sygdom, tab mm. Barndomstraumer efterlader et aftryk i personligheden og kan forstyrre identitetsdannelsen, og danne grobund for psykiske vanskeligheder senere i livet.  Måske kommer det til udtryk ved diffuse angsttilstande, besvær med at håndtere stress og belastninger, problemer i nære relationer eller forvirring og usikkerhed omkring din identitet, altså hvem du er?

Ved at læse dette har du allerede taget det første skridt - lad mig, som psykolog, hjælpe dig med at tage det næste! Kontakt mig her