Traumer

Tjenesterelateret traumer og belastninger, er voldsomme hændelser som man er involveret i og udsat for på den ene eller anden måde ifm udførelsen af arbejdet. Der er særligt udsatte faggrupper, herunder soldater, politibetjente, fængselsbetjente, socialrådgivere, plejepersonale, brandmænd, sundhedspersonale mm. Ofte arbejde disse faggrupper i et meget komplekst arbejdsmiljø og med en sårbar klientgruppe, der kræver høj specialisering og robusthed. Der kan være tale om enkeltstående og voldsomme hændelser eller akkumulerede belastninger og slid gennem en årrække.

Almenmenneskelige traumer, er voldsomme hændelser som man er involveret i og udsat for bare fordi man er menneske. Det være sig kritisk sygdom, dødsfald / tab, ulykker, vidneoplevelser, overfald / overgreb, vold eller trusler om vold, naturkatastrofer mm.

Barndomstraumer, er traumer opstået i forbindelsen med opvæksten og livet i barndomshjemmet. Måske er man vokset op med en psykisk syg forælder, alkoholmisbrug, vold, konflikter, overgreb, omsorgssvigt, kritisk sygdom, tab mm. Barndomstraumer efterlader et aftryk i personligheden og kan forstyrre identitetsdannelsen, og danne grobund for psykiske vanskeligheder senere i livet.  Måske kommer det til udtryk ved diffuse angsttilstande, besvær med at håndtere stress og belastninger, problemer i nære relationer eller forvirring og usikkerhed omkring din identitet, altså hvem du er?